امروزه ، فضای کسب و کار جهانی ، برمدار ارائه راه حلهای یکپارچه تخصصی ، طراحی و پیاده سازی می گردد .
 مبتکران کسب و کار آسیا نیک ، محل تلاقی مدیران حرفه ای با بیش از سه دهه تجربه موثر و با مأموریت ارائه راه حلهای یکپارچه نوین در مسیر توسعه کسب و کار مشتریان از طریق خدمات مشاوره ای و حرفه ای و تجاری سازی ایده های نوین تاسیس گردید .

ادامه

کشاورزی

کشاورزی پایدار و توجه به غذای سالم از سرفصل های فعالیت های آسیانیک می باشد.

محیط زیست

مسائل زیست محیطی و پاسخ به مشکلات پیرامون طبیعت جزو وظایف اصلی نیک می باشد.

انرژی های پاک

بهره برداری از انرژی های پاک و نوین را جزو اهداف اصلی خود قرار داده ایم و به سمت آن گام برمیداریم.

آموزش

آموزش توأم با تفریح و سرگرمی در آسیانیک معنای مهم تری دارد. نیک به آموزش توجه ویژه ای خواهد داشت.

گردشگری

زنجیره تأمین محصول و خدمات در حوزه گردشگری داخلی و خارجی از مهمترین گرایش های فعالیت آسیانیک می باشد.

ایده های نوین

تجاری سازی ایده های نوین نیاز به تجرب و مهارت های ویژه ای دارد که آسیانیک ارزش های خود را در این زمینه ثابت کرده است.

ایمان به خدای متعال ، نوع دوستی ، صداقت در عمل و صداقت در گفتار ، توجه به ارزشهای انسانی ، امانت داری در حفظ اطلاعات ، رعایت انصاف

توجه به فراگیری و انطباق سنجی مسائل سازمانی ، به تناسب دوره عمر ( بلوغ فرآیندی )  و انتخاب  موضوع بازاریابی و تحقیقات بازار  بصورت تخصصی بر اساس رابطه علت و معلولی در سازمان ( شرکت آزمایی ).

چابکی ، مشارکت در ایده یابی ، ارتباطات گسترده ، پیگیری و سخت کوشی و نگاه سبز به محیط زیست

Copyright © 2017 ASIANICK Co. All Rights Reserved | Designed & powered by grandsiteco.com